Rosovice je obec, která rozkládající na úpatí Brd. Leží 5 km od Dobříše, v jižní části Středočeského kraje. Tato obec se skládá ze dvou částí, které náleží katastrálnímu území Rosovice. Nad Sychrovským rybníkem je ves Rosovice, pod Sychrovským rybníkem (ve směru k Dobříši) je část Sychrov. Asi kilometr západně od Rosovic se nachází přidružená obec Holšiny.

První zmínka o obci Rosovice

Poprvé se o obci Rosovice dočítáme v historických pramenech z 19. června 1305. Ves byla příslušenstvím hradu Dobříš. 24. června 1321 ji Štěpán z Tetína vyzvedl na zákupní ves či městečko. Lenní dvůr stával při sychrovském rybníku. Kolem roku 1390 se Rosovice dostaly k arcibiskupskému panství Příbram.

Putování od panství k panství

Později, kolem roku 1520, část Rosovic připadla k Valdeku, po povýšení Příbrami na město (20. 11. 1579) byly Rosovice vráceny zpět k Příbrami, ale rozprodány. K panství Dobříš se Rosovice dostaly znovu kolem roku 1600. Část Sychrova náležela k dobříšskému panství, a to včetně rybníka (o němž je zmínka z roku 1491). Majitelé léna se střídali. V roce 1540 ale král Ferdinand přepustil sychrovský dvůr a dal jej coby dědičný, zpupný a svobodný dvůr nejvyššímu písaři a purkrabímu karlštejnskému Janu Bechyni z Lažan a na Pičíně. Léno pak bylo ze zemských desek vymazáno a zapsáno coby zpupný statek. Tato část vsi se později dostala k obořišsťkému statku, zatímco zbylá část vsi zůstala Dobříši, hlavně také rozsáhlý rybník.

Dlouhá cesta až k Dobříši

Po třicetileté válce byl vystavěn na místě někdejšího manství v obořišťské části nový dvůr a roku 1653 dvě chalupy a krčma. Roku 1788 měl Sychrov 10 popisných čísel, z nichž část náležela k Dobříši a část k obořišťskému panství – ta byla k Dobříši přikoupena 25. srpna 1789. Roku 1849 tu bylo již 15 popisných čísel.

Rosovický kostel

Všechny farní kostely byly vzdáleny i hodinu cesty. U kostelů byly hřbitovy, takže cesta, hlavně v zimě, působila místním lidem značné problémy. Díky Josefu Žáčkovi, který v poslední vůli daroval 13 000 zlatých, mohla být v obci postavena kaple. Tu ale vystavěli až v roce 1913 – povolení stavby provázely značné útrapy – od výběru pozemku po nevhodnost prvotních návrhů, které dělali jiní architekti. Kostel byl nakonec postaven podle návrhu architekta Richarda Klenky a je zasvěcen Petru a Pavlu. Bohoslužby zde až do roku 1936 nebývaly pravidelně, to se ale stavbou katolického domu toho roku změnilo.

Do roku 1947 se v kostele svítilo pouze svíčkami, změna přišla až po elektrifikaci Rosovic a elektrický proud byl zaveden i do kaple. Tři zvony, které byly pro kostel původně ulity, se zrekvírovaly při II. světové válce. Repliky původních byly ulity až po konci války a k jejich vysvěcení a pověšení došlo v roce 1947. 

V současnosti má kostel tři zvony:

  • Petr (největší – 98 kg)
  • Pavel (střední, tzv. umíráček – 58 kg)
  • Václav (nejmenší – 23 kg), patřící do Holšin

Současnost Rosovic

Doprava

Do obce vedou silnice III. Třídy, železniční trať ani stanice na území obce nejsou. V obci ale funguje veřejná autobusová doprava, která má hlavní napojení na Příbram, Dobříš a některé linky jezdí až do Prahy.

Škola

V Rosovicích je základní a mateřská škola Rosovice. Jednotřídka byla postavena už v roce 1808. Mateřská škola se stala samostatnou až v roce 1955. Nyní žáci navštěvují jen 1. stupeň, který je rozdělen do 3 tříd.

Služby a zasíťování obce

V roce 1992 se v obci vystavěla čistička odpadních vod s postupným budováním po obci.

V roce 1997 se zavedl do obce plyn a v roce 1998 se začalo s výstavbou vodovodu.

V obci je fungující sbor dobrovolných hasičů obce Rosovice a Holšiny. Dále také fotbalový klub Sokol Rosovice a najdete zde i Občanské sdružení Pohoda

Vypracovala: Gabriela Mašková – makléř pro tuto oblast

Prameny:  www.wikipedia.org; www.mistopisy.cz; www.fotohistorie.cz